GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

calendar

17th ViViDa Smruti Samaroha - "Varasa".

On Thusday, 26th Nov 2015 at 6:00 pm
     Shehenai : Dr Pramod Gaikwad & Kumari NamrataGaikwad
     Tabla : Pt Suresh Talwalkar & Kumari Savani Talwalkar

On Friday, 27th Nov 2015 at 6:00 pm
     Keertan : Shri Milindbuva Badave & Shri Shreyas Badave
     Bharatnatyam : Sou Swati Daithankar & Kumari Nupur Daithankar

On Saturday, 28th Nov 2015 at 6:00 pm
     Samvadini : Shri Subhash Dassakkar & Kumari Ishwaree Dassakkar
     Sarod : Pt Rajan Kulkarni & Shri Sarang Kulkarni

On Sunday, 29th Nov 2015 at 5:00 pm
     Vocal : Sou Kalpana Zokarkar & Kumari Anuja Zokarkar
     Violin : Pt Pravin Sheolikar & Kumari Chaitalee Sheolikar
     Vocal : Dr Prakash Sangeet & Dr Chaitanya Sangeet

All Music Lovers are Invited. Entry Free.

=============================================================================

10th May, 2015

Late Pt. Ramkrishna Buva Vaze Smruti Sangeet Sabha

Artistes : 

Shri. Hrishikesh Badve ( Vocal )

Shri. Ajay Bakshi ( Santoor )

------------------------------------------------------------------------------------------

 

11th May, 2015 - Late Madhavrao Ranade Smruti Sangeet Sabha

Artistes -Pt. Raghunandan Panshikar ( Vocal )

Accompanists - Shri. Rohit Marathe ( Harmonium )

Shri. Bharat Kamat ( Tabla )

------------------------------------------------------------------------------------------

 

12th May, 2015 , Sardar Purandare Smruti Sangeet Sabha

Artistes-

Shri. Saurabh Kadgaonkar ( Vocal ) Classical and Semi-Classical

Acommpanied by Shri. Rohit Marathe (Harmonium) & Shri. Vivek Bhalerao (Tabla)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Harmonium Riyaz Workshop - By Pt. Pramod Marathe

 

Testimonial